10 vizía konkrétní kroky
pro stavební rozvoj Prahy a ČR

  • 1

    Je potřeba zásadně zrychlit a zjednodušit schvalovací procesy, jinak paralýza stavebního rozvoje povede k úpadku celé země. Například vyřízení stavebního povolení pro bytový dům by nemělo trvat déle než dva roky

Česká republika má jedny z nejdelších a nejkomplikovanějších schvalovacích procesů nejen v EU, ale na celém světě. V žebříčku Světové banky 190 porovnávaných zemí jsme se propadli z nelichotivého 127. místa na katastrofické 157. umístění za mnoha rozvojovými zeměmi. Například doba vyřízení stavebního povolení pro běžný bytový dům v Praze se v posledních letech prodloužila v průměru až na neuvěřitelných 10 let! Kdo chce stavět, musí si sám vyřídit zhruba 50 razítek od různých institucí, a na vyjádření těchto dotčených orgánů se bohužel musí běžně čekat i více než rok, protože tyto instituce často vůbec nerespektují určené lhůty. Stanovené termíny také v mnoha případech nedodržují ani stavební úřady. Velká zdržení staveb způsobují také často zjevně jen účelová a obstrukční odvolání nejen sousedů, ale zejména různých aktivistů. Cílem musí být celé řízení tak zrychlit a zjednodušit, aby celý proces legalizace stavby od začátku až do vydání stavebního povolení i s vyřešením odvolání nepřesáhl například u bytového domu 2 roky.

Z dlouhodobějšího hlediska je potřebná celková rekodifikace veřejného stavebního práva, to je však otázkou několika let. Do té doby je potřeba alespoň dílčím způsobem novelizovat stávající stavební zákon a další související právní předpisy s cílem urychlit a zjednodušit stavební proces. Nezbytné je nastavení jasných a dlouhodobě platných pravidel pro výstavbu. Jedná se o celý komplex nutných změn. Klíčové je třeba zásadním způsobem omezit počet dotčených orgánů, které se vyjadřují ke stavebnímu záměru. Dokumentace pro umisťování a povolování staveb musí být podstatně zjednodušena. Je třeba všude stanovit a pod sankcí fikce souhlasu striktně dodržovat lhůty pro rozhodování všech úřadů a institucí. Nová právní úprava musí stát na principu „úřady obíhá žádost, ne stavebník“ a celý proces musí být plně digitalizován. Cílem je jedno povolovací řízení a jeden přezkum. Musí dojít také k odstranění tzv. systémové podjatosti a možnosti politických tlaků oddělením státní správy a samosprávy atd.

Svítáním na lepší časy je určitě současná iniciativa Ministerstva pro místní rozvoj, které připravilo skutečně progresivní změnu stavebního práva. Proces schvalování nových staveb se totiž stal postupně natolik složitým a překombinovaným, že se tím naše země dostala do vlastní legislativní pasti. Komplexní a revoluční rekodifikace stavebního práva, kterou připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj, je proto zcela nezbytná. Ta má za cíl jedno podání, s jednou dokumentací u jednoho úřadu, který obstará všechna závazná stanoviska. Výsledkem by mělo být jedno rozhodnutí – to znamená jedno kulaté razítko. To by byl skutečně zásadní krok kupředu! Velmi však záleží na tom, jak tento proces bude postupovat, a kdy nebo jestli vůbec dojde k jeho schválení!

Je správné, že prioritou nového vedení Prahy je podle programového prohlášení řešení problémů dopravy, dostupnosti bydlení a digitalizace veřejné správy. S odbornou veřejností se shoduje na tom, že je potřeba zásadně urychlit výstavbu bytových domů, zejména odblokováním velkých rozvojových území a revitalizací brownfieldů. Nová koalice chce omezit byrokracii a další překážky bránící podnikání. Stále je zde ale mnoho záležitostí souvisejících s rozvojem, které jsou velmi nekonkrétní nebo rozporuplné.

Názory expertů

Jiří Plos

právník a kunsthistorik

Naprosto zásadním problémem stávajícího českého práva je, že hledí na stavebníka jako na zločince. Principiálně říká: Chcete investovat, jste lotr!

Josef Pleskot

architekt

V zákoně by měl být zakódovaný entuziasmus, aby se stavělo, budovalo. Duch zákona totiž může být buď pozitivní, nebo negativní. Otevřené dveře, aby se při splnění jasně daných podmínek snadno stavělo, nenacházím.

Dušan Kunovský

zakladatel a šéf Central Group

Povolovací proces se musí zjednodušit a zrychlit. Veřejná správa má investorům garantovat to, na co mají právní nárok – aby schvalovací procesy pro novou výstavbu netrvaly často až neuvěřitelných 10 let.